ALGEMENE VOORWAARDEN Epic VR VOF

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Activiteiten: alle programma’s en evenementen welke door Epic VR worden georganiseerd of aangeboden, daaronder mede begrepen sportieve recreatievormen, diensten of het bieden van faciliteiten door Epic VR ten behoeve van de opdrachtgever.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met Epic VR of anderszins gebruik maakt van de diensten of activiteiten van Epic VR.

1.3 Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit of evenement van Epic VR.

1.4 Vertegenwoordiger van Epic VR: degene die uit naam van Epic VR optreedt bij een activiteit of evenement, daaronder mede begrepen instructeurs en/of (bege)leiders.

1.5 Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Epic VR levert.

1.6 De directie: zij die als directeur(en) van Epic VR staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 83587136.

1.7 Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Epic VR en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Epic VR, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Epic VR en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.


3.2 Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door gemachtigde van Epic VR schriftelijk is bevestigd. Indien voor de bevestiging van de overeenkomst een zogenaamd offerte door Epic VR verzonden is naar de opdrachtgever, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment dat Epic VR één getekend exemplaar van de overeenkomst retour ontvangt, binnen de daarvoor schriftelijke kenbaar gemaakte termijn. Indien opdrachtgever mondeling een opdracht toezegt, waarbij op verzoek van opdrachtgever nog geen bevestiging of overeenkomst wordt opgemaakt, wordt er geacht een overeenkomst te zijn gesloten.


3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Epic VR niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


3.5  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Epic VR kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Epic VR het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


4.2 De benodigde gegevens, waarmee de uitvoering van de opdracht naar behoren kan geschieden, worden door opdrachtgever op de door Epic VR gewenste wijze verstrekt. Tevens verschaft opdrachtgever alle verdere noodzakelijke medewerking, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

4.3 Indien de verstrekking van gegevens, ofwel de noodzakelijke medewerking van de opdrachtgever, niet naar behoren plaatsvindt, behoudt Epic VR zich het recht om de voorbereiding dan wel de uitvoering van de opdracht te staken.

4.4 De geleden schade, voortkomend uit het staken van de werkzaamheden, zal worden vergoed door opdrachtgever.

4.5 Zowel opdrachtgever als Epic VR is verplicht de verstrekte informatie, van welke aard dan ook, geheim te houden, tenzij de wettelijke verplichting openbaarmaking vereist.

4.6 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient opdrachtgever hier voor te zorgen. Indien de uitvoering van de overeenkomst geen (gedeeltelijke) doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen of ontheffingen, blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan. Opdrachtgever zal derhalve de totale reserveringswaarde te allen tijde voldoen.

Artikel 5 Mutaties in de overeenkomst

5.1 Indien opdrachtgever, na de totstandkoming van de opdracht, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst, worden deze wijzigingen door schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd. De gewenste wijzigingen worden alleen in de overeenkomst verwerkt, indien de wijzigingen door Epic VR redelijkerwijs uit te voeren zijn. De financiële en andersoortige consequenties, voortkomend uit de wijziging, worden door schriftelijk Epic VR doorgegeven aan opdrachtgever en in rekening gebracht.


5.2 Ten alle tijden behoudt Epic VR zich het recht om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen, indien nakoming van de overeenkomst anders niet of allerminst mogelijk is, zal zorgen Epic VR voor wijzigingen die naar alle redelijkheid in overeenstemming zijn met de aard van de gewijzigde onderdelen van de overeenkomst. De benodigde wijzigingen worden, na overleg met opdrachtgever, schriftelijk bevestigd door Epic VR.

Artikel 6 Facturering en betaling

6.1 Het door huurder verschuldigde bedrag (huursom) wordt verhoogd met een borgsom van minimaal €200,- indien het verhuurde niet verzorgd wordt geleverd of afgehaald.


6.2 Tenzij in de overeenkomst of bevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, dient opdrachtgever het volledige bedrag uiterlijk 1 week voor verhuurdatum te hebben voldaan of contant te voldoen bij het afhalen van verhuurde (huursom vermeerderd met de borgsom). Voor de te verrichten betalingen verstuurt Epic VR facturen of worden de facturen, bij contante betaling, meegegeven bij het afhalen.

6.3 Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen, zoals genoemd in artikel 6.1 of anders zoals vermeld in de overeenkomst of bevestiging, voldoet, zal de overeenkomst worden ontbonden. De door de opdrachtgever aangegane financiële verplichtingen ten aanzien van Epic VR blijven echter van toepassing.


6.4 Indien nodig vindt na uitvoering van de overeenkomst een definitieve afrekening plaats, eventueel op basis van de in de overeenkomst of bevestiging vermelde voorwaarden. Voor de te verrichte betalingen verstuurt Epic VR facturen.

6.5 Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, parkeerkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 7 Totstandkoming van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat Epic VR en de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.

7.2 Aanmelding en/of bevestiging voor een door Epic VR georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk. Men kan zich zowel telefonisch als via internet voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Wanneer bevestiging per telefoon of via internet plaatsvindt, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de afgesloten schriftelijke overeenkomst.

7.3 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

7.4 Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met Epic VR, deelnemers daaronder begrepen, is jegens Epic VR hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

7.5 De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van Epic VR of een vertegenwoordiger van Epic VR een geldig identificatiebewijs of ander eventueel voor de activiteit of evenement benodigd document, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs, te tonen.

Artikel 8 Verhuur

8.1 Epic VR is gedurende de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen en deelnemers. Tevens is Epic VR niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van de aanwezige personen en deelnemers.

8.2 De verhuurde objecten blijven eigendom van Epic VR en mogen zonder schriftelijke toestemming van Epic VR niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend.


8.3 Het verhuurde kan zowel verzorgd als niet-verzorgd worden geleverd. Onder verzorging wordt verstaan dat Epic VR naast het verhuurde tevens personen beschikbaar stelt ter bediening, begeleiding of bewaking van de in gebruik gegeven zaken. Onder niet- verzorgd wordt verstaan dat het verhuurde zonder personen ter beschikking wordt gesteld.


8.4 In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en/ of beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond aan Epic VR kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming van het verhuurde door huurder.


8.5 De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het verhuurde dient aan Epic VR in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is (met inachtneming van artikel 6.4) terug te worden gegeven.


8.6 Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Epic VR geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, belettering, zagen, lassen enzovoorts. Indien huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, wordt huurder de kosten van de schade in rekening gebracht. Huurder zal deze kosten direct voldoen. Indien door de bewerkingen of veranderingen het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan huurder geen aanspraak maken op reductie van de huursom.


8.7 Indien het verhuurde voor één dag is verhuurd dient huurder het verhuurde op dezelfde dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen termijn worden de extra huurkosten in rekening gebracht. Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van Epic VR de huurtermijn te verlengen.

8.8 Reinigingskosten, vermissing, schade e.d aan de materialen van de gebruiker zullen in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. De borg van de opdrachtgever zal hiervoor aangewend worden.

8.9 Kosten voor schade, reiniging of vermissing


Virtual reality

VR Bril €1000,-

Opbergtas €75,-

Televisie €1000,-

Laptop €1750,-

Router €850,-

 

City games

Tablet €500,-

Koffer €275,-

 

Overige accessoires: werkelijke verkoopprijs  

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.

9.2 In geval huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als eerder genoemd in artikel 6.4 aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.

9.3 Epic VR is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Epic VR of van door Epic VR ingeschakelde derden.

9.4 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 7.3 bepaalde, is Epic VR niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart Epic VR van eventuele vorderingen van derden.

9.5 Indien Epic VR ingevolge voorafgaande gehouden is de schade die huurder lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering en de door de verzekering gedane uitkering, verminderd met het eigen risico dat Epic VR onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Voor andere dan de in voorafgaande artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is Epic VR nimmer aansprakelijk.


9.6 De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder Epic VR ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID VAN GEBRUIKER

10.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever en/of deelnemer.

De gebruiker is aansprakelijk voor de directe schade, met inbegrip van de op geld waardeerbare gevolgen daarvan, indien hij, volgens wet of verdrag, jegens opdrachtgever en/of deelnemer toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de overeenkomst.

10.2 De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 4.2 en/of indien de deelnemer zich niet aan een of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoel in artikel 4, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;

omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de gebruiker en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de gebruiker kunnen worden toegerekend.

10.3 Indien de gebruiker toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is de gebruiker aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van driemaal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

10.4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de gebruiker, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

10.5 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van gebruiker leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door gebruiker gesloten dekking aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de gebruiker onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

10.6 Als er geen dekking is op de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer de factuurwaarde met een maximum van 5.000 euro per gebeurtenis.

Artikel 11. Wetenschap van risico 

Opdrachtgever c.q. deelnemer, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel via internet heeft bevestigd) verklaart; kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan alle deelnemers gaan deelnemen, alle relevante medische en/ of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Epic VR te hebben gemeld, en de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 12. Volmachten

Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Epic VR – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.

Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.

Bij bevestiging van een activiteit bij Epic VR wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 13. Hoofdelijke aansprakelijkheid 

Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 14. Annulering

14.1 Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk per post kenbaar te maken, waarbij de datum van ontvangst door Epic VR geldt als annuleringsdatum.


14.2 In geval van annulering door de opdrachtgever / huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht, volgens onderstaand schema.
Onder de totale huursom worden alle overeengekomen kosten verstaan, waaronder huurkosten, verzorgingskosten, transportkosten, op- en
afbouwkosten enzovoorts.

In geval van annulering is de Opdrachtgever (een deel) van de huursom verschuldigd, onder de volgende voorwaarden:

Annulering tot 4 weken (28 dagen) voor overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 35% van de huursom.

Annulering vanaf 4 weken (inclusief 28ste dag) tot 1 week (7 dagen) voor overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 85% van de huursom.
Annulering na 1 week (7de dag inclusief) voor overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 100% van de huursom.

14.3 Ingeval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van de activiteit of het evenement blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

14.4 Epic VR behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Epic VR zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 15 Overmacht en weersomstandigheden

15.1 Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt. Epic VR heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderd wordt. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere voorwaarden en verplichtingen van Epic VR opgeschort, zonder dat Epic VR tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.


15.2 Onder overmacht worden eveneens omstandigheden bedoeld op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Epic VR niet mogelijk is, waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Epic VR aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbreking, import- of handelsverboden, uitsluiting, epidemieën, pandemieën of andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.


15.3 Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het verhuurde voor de gebruikers en eventuele begeleiders of verzorgers, niet naar behoren mogelijk is, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Epic VR nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de huurder eventueel geleden schade. De betalingsverplichting van huurder blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode.

15.4 Indien de voorspellingen slecht zijn wordt de activiteit geannuleerd en gekeken naar een nader te bepalen datum. Deze beslissing wordt genomen door de instructeurs van de gebruiker. De betalingsverplichting van huurder blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode.


15.5 De instructeurs van de gebruiker zien toe of de weersomstandigheden toereikend zijn om een activiteit verantwoord uit te voeren. Indien dit niet het geval is kan de activiteit ten alle tijden gestopt worden.

15.6 Wanneer de opdrachtgever bij afgelasting langer dan 10 minuten gebruik heeft gemaakt van de dienst is de gebruiker niet verplicht om de activiteit nogmaals uit te voeren op een nader te bepalen datum.

Artikel 16. Informatievoorziening

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


16.2 Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Epic VR en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


16.3 Epic VR behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Op iedere offerte en overeenkomst tussen Epic VR en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen expliciet in de overeenkomst opgenomen te worden


Open chat
1
Hulp nodig?
EPIC VR
Hi,
Kan ik je helpen?